Programy prewencyjne - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Programy prewencyjne

Programy prewencyjne

Programy prewencyjne prowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu:

 

PROGRAM PREWENCYJNY ”CYBERBEZPIECZNI”

CELE PROGRAMU:

1. Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników Internetu.
2. Wzrost świadomości prawno-wiktymologicznej adresatów programu.
3. Uświadomienie adresatom programu profilaktycznego specyfiki zagrożeń wynikających z korzystania z Interenetu.
4. Przedstawienie rodzicom, opiekunom, nauczycielom i pedagogom specyfiki cyberzagrożeń (uzależnień od Internetu i gier komputerowych, kontakt z osobamimogącymi zaszkodzić młodym internautom, dostęp do treści pornograficznych, niebezpieczne gry, nieumiejętność odróżninania rzeczywistości wirtualnej od świata realnego, przestępczość w sieci, nieuczciwość).
5. Upowszechnianie wśród młodzieży zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.
6. Propagowanie zasad bezpiecznego i właściwego zachowania w Internecie.
7. Zaangażowanie w walkę z cyberprzestępczością i cyberprzemocy społeczeństwa, władz samorządowych, instytucji oraz mediów.


METODY I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:

1. Opracowanie, wydrukowanie, pozyskiwanie oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjno-ostrzegawczych na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa w Internecie.
2. Spotkania informacyjno-edukacyjne dla rodziców i opiekunów uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
3. Spotkania informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
4. Opracowanie aktywizujących dzieci i młodzież konkursów z zakresu zapobiegania zjawisku cyberprzemocy oraz promowania bezpiecznych zachowań w sieci.
5. Promowanie założeń programu w lokalnej prasie i telewizji.
6. Włączenie się w projekty, inicjatywy realizowane przez inne podmioty, zarówno o zasięgu lokalnym jak też ogólokrajowym.
7. Współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie przeciwdziałania cyberzagrożeniom.

 

 PROGRAM PREWENCYJNY ”BEZPIECZNY SENIOR”

 

CELE PROGRAMU:
- podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób w podeszłym wieku;
- zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa;
- pobudzanie lokalnych społeczności do przeciwdziałania wszelkiego rodzaju zjawiskom patologicznym;
- ograniczenie skali przestępczości na szkodę osób starszych;
- poszerzenie współpracy z podmiotami poza policyjnymi w obszarze, którego dotyczy przedmiotowy program prewencyjny;
- poprawa świadomości prawo-wiktymologicznej osób starszych;
- zapoznanie adresatów programu prewencyjnego ze specyfiką pracy w terenie między innymi: pracowników zakładu energetycznego, gazowni, poczty, pracowników socjalnych itp., oraz związanych z tym między innymi ich uprawnieniami oraz obowiązkami w kontaktach z klientem, petentem.


W ramach   rządowego programu „RAZEM BEZPIECZNIEJ”,  prowadzone są działania  w obszarze "BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE".

CELE PROGRAMU:

-ograniczanie liczby przestępstw i wykroczeń w szkołach oraz w bezpośrednim otoczeniu
-zbudowanie skutecznych i podlegających ocenie mechanizmów współpracy dyrekcji (nauczycieli) – rodziców – uczniów i Policji wraz ze Strażami Gminnymi i Miejskimi w zakresie bezpieczeństwa w szkołach
-ograniczenie dostępu do alkoholu i narkotyków w środowisku szkolnym
-systematyczne kontrolowanie pod względem bezpieczeństwa szkół i ich okolic, w szczególności dróg do i ze szkoły
-zwiększenie skuteczności ochrony szkół poprzez patrole szkolne oraz posterunki w rejonach i placówkach najbardziej zagrożonych.

 

PROGRAM „OSTROŻNIE PIES”

 

 Zgodnie z poleceniem Zastępcy Podkarpackiego  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. mgr Andrzeja Sabika, Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu w oparciu o wdrożony do realizacji wojewódzki program prewencyjny pn.  „Ostrożnie  - pies” opracowała własny program prewencyjny o takiej samej nazwie.
Przedmiotowy program prewencyjny zawiera zadania, które są ujęte w rządowym programie „Razem Bezpieczniej”.

I. ZAŁOŻENIA PROGRAMU:
Do dziedzin, na które w szczególności ukierunkowany jest niniejszy program prewencyjny, należy zaliczyć:
• Występowanie przypadków pogryzień dzieci  oraz osób dorosłych przez psy.
• Nieprzestrzeganie przez właścicieli psów przepisów ujętych w kodeksie wykroczeń oraz w kodeksie karnym.

II. CELE GŁÓWNE:
• Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu jarosławskiego
• Zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa.
• Poprawa świadomości prawno-wiktymologicznej społeczeństwa.
• Poszerzenie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w celu efektywniejszego przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom godzącym w dobra osobiste obywateli.
• Oddziaływanie prewencyjne na właścicieli psów łamiących przepisy wymienionych w programie prewencyjnym ustaw-ukształtowanie przekonania o nieuchronności kary za nieprzestrzeganie prawa.

III. CELE POŚREDNIE:
● Dotarcie z programem prewencyjnym do maksymalnej liczby adresatów, w szczególności poprzez  wykorzystanie do tego celu środków masowego przekazu.
● Efektywniejsze wykorzystanie istniejącego potencjału sił i środków, w dziedzinie której dotyczy program.
● Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego dla człowieka otoczenia, które nie będzie rodziło dla niego żadnych zagrożeń.

IV. PODMIOTY WSPÓŁUCZESTNICZĄCE W REALIZACJI PROGRAMU:
6. Urząd Miasta, Urzędy Gmin oraz Starostwo Powiatowe z terenu powiatu jarosławskiego.
7. Straż Miejska.
8. Szkoły.
9. Media

 

PROGRAM „BEZPIECZNY OGRÓD”

 

I. WSTĘP


Wypoczynek na terenie ogródków działkowych dla wielu osób w całym kraju jest jednym ze sposobów spędzania czasu wolnego. Na powyższych terenach nie dochodzi do przestępstw o dużym ciężarze gatunkowym. Nie mniej jednak występują tam innego rodzaju zdarzenia, które wpływają na poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Wśród tych zjawisk należy przede wszystkim wyszczególnić między innymi: dewastacje mienia, kradzieże, włamania, zakłócenia porządku publicznego, podpalenia oraz czyny o charakterze chuligańskim.
Ogródki działkowe znajdujące się na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu nie są odosobnione w tej kwestii. Dlatego też ww. zdarzenia  z uwagi na specyfikę wymagają skutecznego przeciwdziałania oraz zwalczania ze strony podmiotów zobowiązanych do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
 Zauważyć należy również, iż niepokojącym zjawiskiem jest przebywanie osób bezdomnych na terenach ogródków działkowych w okresie jesienno – zimowym, którzy w czasie niskich temperatur szukają schronienia. Tego typu ryzykowne zachowania są uciążliwe dla działkowców oraz mogą być tragiczne w skutkach.

Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu w oparciu o wdrożony do realizacji wojewódzki program prewencyjny pn.  „Bezpieczny Ogród” opracowała własny program prewencyjny o takiej samej nazwie.
Przedmiotowy program prewencyjny zawiera zadania, które są ujęte w rządowym programie „Razem Bezpieczniej”.


II. CELE GŁÓWNE:

• Poprawa bezpieczeństwa na terenach ogródków działkowych.
• Zmniejszenie liczby przestępstw oraz wykroczeń.
• Zwiększenie świadomości prawno – wiktymologicznej wśród działkowiczów.
• Pobudzenie właścicieli i użytkowników działek do podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.


III. CELE POŚREDNIE:

● Nawiązanie ścisłej współpracy z właścicielami i użytkownikami ogrodów działkowych.
● Wypracowanie wspólnie z przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców Okręg Podkarpacki w Rzeszowie form współpracy.
● Realizacja przyjętych uzgodnień.
● Przez organizowanie spotkań wyznaczonych policjantów z działkowcami wpływanie na poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększenie świadomości prawno – wiktymologicznej społeczeństwa.
● Ułatwienie mieszkańcom kontaktu z dzielnicowym.


IV. PODMIOTY WSPÓŁUCZESTNICZĄCE W REALIZACJI PROGRAMU:

1. Urząd Miasta Jarosławia, Urząd Miasta Radymna oraz Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
2. Polski Związek Działkowców Okręg Podkarpacki w Rzeszowie.
3. Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
4. Straż Miejska.
5. Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Jarosławiu
6. Media


V. PRZEWIDYWANE KOSZTY PROGRAMU, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

Podmiotami współfinansującymi będą: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Urząd Miasta Jarosław  oraz Urząd Miasta Radymna.

Koszty realizacji przedmiotowego programu uzależnione będą od skali podjętych inicjatyw, dlatego też na chwilę obecną są trudne do oszacowania.

VI. CZAS ROZPOCZĘCIA REALIZACJI PROGRAMU ORAZ PRZEWIDYWANY CZAS ZAKOŃCZENIA

1. Czas rozpoczęcia realizacji programu: listopad  2015 roku.
2. Przewidywany czas zakończenia: grudzień 2020 roku.

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 26.10.2012
Data modyfikacji 07.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. asp. Anna Wańko
Osoba udostępniająca informację:
asp. szt. Anna Długosz
Osoba modyfikująca informację:
asp.szt. Anna Długosz
do góry