Programy prewencyjne - Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Programy prewencyjne

Programy prewencyjne

Programy prewencyjne prowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu:

 

PROGRAM PREWENCYJNY ”STOP PATOLOGIOM – RAZEM BEZPIECZNIEJ”

CELE PROGRAMU:

1. Ograniczenie zjawisk patologicznych.
2. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Podkarpacia.
3. Zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa.
4. Poprawa świadomości prawno – wiktymologicznej społeczeństwa.
5. Poszerzenie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w celu efektywniejszego przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom godzącym w dobra osobiste obywateli.
6. Oddziaływanie prewencyjne na właścicieli i pracowników sklepów oraz lokali gastronomicznych łamiących przepisy wymienionych w programie prewencyjnym ustaw – ukształtowanie przekonania o nieuchronności kary za nieprzestrzeganie prawa.
7. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób wyjeżdżających za granicę.
8. Uświadomienie adresatom programu prewencyjnego specyfiki zagrożeń wynikających z faktu skorzystania z nieuczciwych i niebezpiecznych ofert pracy za granicą.


METODY I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:

1. Organizowanie na szczeblu lokalnym międzyinstytucjonalnych działań kontrolnych w sklepach i lokalach gastronomicznych podających, sprzedających napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe.
2. Uczestnictwo kierowników rewirów dzielnicowych, kierowników posterunków Policji oraz dzielnicowych w spotkaniach organizowanych z mieszkańcami np. przez rady osiedli i promowanie wśród społeczności lokalnych poczucia obowiązku zgłaszania organom ścigania przypadków łamania prawa przez pracodawców i pracowników w przedmiocie ujętym niniejszym programem oraz informowanie o zagrożeniach jakie za sobą niesie nieprzemyślany wybór pracy za granicą.
3. Prowadzenie przez specjalistów ds. prewencji kryminalnej oraz dzielnicowych prelekcji z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie profilaktyki alkoholowej, nikotynowej oraz w zakresie profilaktyki związanej ze zjawiskiem handlu ludźmi
4. Prowadzanie przez dzielnicowych, w ramach obchodu, systematycznych rozmów z pracownikami i właścicielami lokali gastronomicznych oraz sklepów sprzedających alkohol i papierosy, w celu informowania ich o konsekwencjach prawnych naruszenia stosownych ustaw.
5. Organizowanie wojewódzkich konkursów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu województwa podkarpackiego poruszających problematykę zjawisk patologicznych.


Cele programu prewencyjnego „Bezpieczny Senior”:

- podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób w podeszłym wieku;
- zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa;
- pobudzanie lokalnych społeczności do przeciwdziałania wszelkiego rodzaju zjawiskom patologicznym;
- ograniczenie skali przestępczości na szkodę osób starszych;
- poszerzenie współpracy z podmiotami poza policyjnymi w obszarze, którego dotyczy przedmiotowy program prewencyjny;
- poprawa świadomości prawo-wiktymologicznej osób starszych;
- zapoznanie adresatów programu prewencyjnego ze specyfiką pracy w terenie między innymi: pracowników zakładu energetycznego, gazowni, poczty, pracowników socjalnych itp., oraz związanych z tym między innymi ich uprawnieniami oraz obowiązkami w kontaktach z klientem, petentem.


W ramach   rządowego programu „RAZEM BEZPIECZNIEJ”,  prowadzone są działania  w obszarze "BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE".

Cele programu:

-ograniczanie liczby przestępstw i wykroczeń w szkołach oraz w bezpośrednim otoczeniu
-zbudowanie skutecznych i podlegających ocenie mechanizmów współpracy dyrekcji (nauczycieli) – rodziców – uczniów i Policji wraz ze Strażami Gminnymi i Miejskimi w zakresie bezpieczeństwa w szkołach
-ograniczenie dostępu do alkoholu i narkotyków w środowisku szkolnym
-systematyczne kontrolowanie pod względem bezpieczeństwa szkół i ich okolic, w szczególności dróg do i ze szkoły
-zwiększenie skuteczności ochrony szkół poprzez patrole szkolne oraz posterunki w rejonach i placówkach najbardziej zagrożonych.


 

PROGRAM „OGRANICZYĆ  WANDALIZM”

Zgodnie z poleceniem Zastępcy Podkarpackiego  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. mgr Andrzeja Sabika, Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu w oparciu o wdrożony do realizacji wojewódzki program prewencyjny pn.  „Ograniczyć Wandalizm” opracowała własny program prewencyjny o takiej samej nazwie.
Przedmiotowy program prewencyjny zawiera zadania, które są ujęte  w rządowym programie „Razem Bezpieczniej”.

I. ZAŁOŻENIA PROGRAMU:
• Dążenie do ograniczenia zjawiska jakim jest graffiti.
• Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu jarosławskiego
• Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców o swoje mienie.
• Pobudzenie lokalnych społeczności do przeciwdziałania wszelkiego rodzaju zjawiskom wandalizmu.
• Uświadomienie mieszkańcom powiatu , że ich aktywna  społeczna postawa (czyli dla przykładu niezwłoczne informowanie Policji o zauważonych zjawiskach kryminogennych), przyczyni się do schwytania sprawcy przestępstwa.

II. CELE GŁÓWNE:
• Przeciwdziałanie niszczeniu mienia prywatnego jak również publicznego (graffiti).
• Pobudzenie lokalnych społeczności do przeciwdziałania zjawisku wandalizmu ujętego w niniejszym programie..
• Poszerzenie współpracy z organami administracji samorządowej, administracją osiedli, lokalnymi mediami, szkołami oraz w razie wystąpienia takiej potrzeby z innymi instytucjami w celu efektywniejszego przeciwdziałania zjawisku tzw. „graffiti”.
• Poprawa świadomości prawno-wiktymologicznej społeczeństwa.

III. CELE POŚREDNIE:
● Dotarcie z programem prewencyjnym do maksymalnej liczby adresatów.
● Efektywniejsze wykorzystanie istniejącego potencjału sił i środków.
● Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego dla człowieka otoczenia.
● Wywarcie pozytywnego wpływu na środowisko młodych mieszkańców, w szczególności na terenach osiedli, w celu przeciwdziałania zjawisku wandalizmu.
● Ułatwienie mieszkańcom kontaktu z dzielnicowym.

IV. PODMIOTY WSPÓŁUCZESTNICZĄCE W REALIZACJI PROGRAMU:
1. Urząd Miasta, Urzędy Gmin oraz Starostwo Powiatowe z terenu powiatu jarosławskiego.
2. Straż Miejska
3. Administracje osiedli oraz wspólnoty mieszkaniowe.
4. Szkoły.
5. Media

 
PROGRAM „OSTROŻNIE PIES”

 Zgodnie z poleceniem Zastępcy Podkarpackiego  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. mgr Andrzeja Sabika, Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu w oparciu o wdrożony do realizacji wojewódzki program prewencyjny pn.  „Ostrożnie  - pies” opracowała własny program prewencyjny o takiej samej nazwie.
Przedmiotowy program prewencyjny zawiera zadania, które są ujęte w rządowym programie „Razem Bezpieczniej”.

I. ZAŁOŻENIA PROGRAMU:
Do dziedzin, na które w szczególności ukierunkowany jest niniejszy program prewencyjny, należy zaliczyć:
• Występowanie przypadków pogryzień dzieci  oraz osób dorosłych przez psy.
• Nieprzestrzeganie przez właścicieli psów przepisów ujętych w kodeksie wykroczeń oraz w kodeksie karnym.

II. CELE GŁÓWNE:
• Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu jarosławskiego
• Zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa.
• Poprawa świadomości prawno-wiktymologicznej społeczeństwa.
• Poszerzenie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w celu efektywniejszego przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom godzącym w dobra osobiste obywateli.
• Oddziaływanie prewencyjne na właścicieli psów łamiących przepisy wymienionych w programie prewencyjnym ustaw-ukształtowanie przekonania o nieuchronności kary za nieprzestrzeganie prawa.

III. CELE POŚREDNIE:
● Dotarcie z programem prewencyjnym do maksymalnej liczby adresatów, w szczególności poprzez  wykorzystanie do tego celu środków masowego przekazu.
● Efektywniejsze wykorzystanie istniejącego potencjału sił i środków, w dziedzinie której dotyczy program.
● Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego dla człowieka otoczenia, które nie będzie rodziło dla niego żadnych zagrożeń.

IV. PODMIOTY WSPÓŁUCZESTNICZĄCE W REALIZACJI PROGRAMU:
6. Urząd Miasta, Urzędy Gmin oraz Starostwo Powiatowe z terenu powiatu jarosławskiego.
7. Straż Miejska.
8. Szkoły.
9. Media

 


 
PROGRAM „PSEUDOKIBIC JAROSŁAWSKI”

Cele główne programu:

- dążenie do ograniczenia niekorzystnych zjawisk, w tym naruszenia obowiązującego porządku prawnego związanego z organizowanymi na terenie powiatu jarosławskiego imprezami sportowymi;
- podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu jarosławskiego;
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa obywateli;
- poszerzenie współpracy z organami administracji samorządowej, klubami sportowymi, organizatorami imprez sportowych, szkołami i sportowcami oraz z innymi instytucjami celem efektywniejszego przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa w związku z organizowanymi imprezami sportowymi;

Cele pośrednie programu:
- dotarcie z programem prewencyjnym do maksymalnej liczby adresatów;
-efektywniejsze wykorzystanie istniejącego potencjału sił i środków;
- wywarcie pozytywnego wpływu na środowisko młodych kibiców w celu przeciwdziałania zjawisku wandalizmu i wybrykom chuligańskim;
- poprawa świadomości prawno-wiktymologicznej społeczeństwa;
- poprawa stanu zabezpieczenia technicznego obiektów sportowych;
- stałe rozpoznawanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy bezpieczeństwa, zwłaszcza korzystających z obiektów sportowo-rekreacyjnych, miejsc użyteczności publicznej;
- rygorystyczne zwalczanie wybryków chuligańskich i wszelkiego braku poszanowania dla przepisów prawa(„zero tolerancji”- stosować gradację represji, od pouczeń, MK, do wniosków do sądu);
- uświadomienie odbiorcom konsekwencji prawnych związanych z kryminogenną działalnością oraz złamanie źle pojmowanie solidarności w grupach nieformalnych, tzw. szalikowców, wiedza o społecznej szkodliwości, jaką niesie przemoc, wandalizm;
- zaangażowanie przedstawicieli klubów sportowych, jak również samych piłkarzy, których aktywna postawa powinna przyczynić się do podniesienia efektywności działań profilaktycznych.


Program  „OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO I NATURALNEGO POWIATU JAROSŁAWSKIEGO”

Założenia tego programu to przede wszystkim dążenie do wyeliminowania zagrożeń uszkodzenia lub unicestwienia jakiegokolwiek dobra należącego do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego powiatu jarosławskiego a także budowa w ramach danej społeczności systemu właściwego reagowania na wszelkiego przejawy niszczenia, dewastacji, kradzieży lub sprawowania niewłaściwej opieki nad dobrami kultury (zabytkami itp.).

Cele programu:
- aktywizacja zorganizowanych społeczności lokalnych na rzecz  ochrony dóbr kultury, tak aby stanowiły trwały element rozwoju kultury i były czynnym składnikiem życia danej społeczności;
- niedopuszczenie do uszkodzenia, dewastacji, kradzieży, nielegalnego wywozu dóbr kultury;
- „zaszczepienie” zwłaszcza młodemu pokoleniu zasad właściwej ochrony dziedzictwa dóbr kultury narodowej, m.in. celem zachowania ich dla przyszłych pokoleń;
- egzekwowanie od właścicieli – opiekunów dóbr kultury prowadzenia wymaganej dokumentacji, zwłaszcza prowadzenia ewidencji i rejestracji (m.in. dokumentacji fotograficznej);
- należyte utrzymanie dóbr kultury, ich właściwa konserwacja, restauracja lub odbudowa – zgodnie z obowiązującymi przepisami ( w tym Ustawą z dnia 15 lutego 1962r. o ochronie dóbr kultury);
- identyfikowanie miejsc potencjalnie zagrożonych i dążenia do ich właściwego zagospodarowania
- podniesienie wiedzy o sposobach i metodach zapobiegania przestępczości, zabezpieczenia mienia (zwłaszcza obiektów i przedmiotów zabytkowych).
 

 

 

 

PROGRAM  „Bezpieczny Ogród”

 

I. WSTĘP


Wypoczynek na terenie ogródków działkowych dla wielu osób w całym kraju jest jednym ze sposobów spędzania czasu wolnego. Na powyższych terenach nie dochodzi do przestępstw o dużym ciężarze gatunkowym. Nie mniej jednak występują tam innego rodzaju zdarzenia, które wpływają na poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Wśród tych zjawisk należy przede wszystkim wyszczególnić między innymi: dewastacje mienia, kradzieże, włamania, zakłócenia porządku publicznego, podpalenia oraz czyny o charakterze chuligańskim.
Ogródki działkowe znajdujące się na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu nie są odosobnione w tej kwestii. Dlatego też ww. zdarzenia                   z uwagi na specyfikę wymagają skutecznego przeciwdziałania oraz zwalczania ze strony podmiotów zobowiązanych do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
 Zauważyć należy również, iż niepokojącym zjawiskiem jest przebywanie osób bezdomnych na terenach ogródków działkowych w okresie jesienno – zimowym, którzy w czasie niskich temperatur szukają schronienia. Tego typu ryzykowne zachowania są uciążliwe dla działkowców oraz mogą być tragiczne w skutkach.

Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu w oparciu o wdrożony do realizacji wojewódzki program prewencyjny pn.  „Bezpieczny Ogród” opracowała własny program prewencyjny o takiej samej nazwie.
Przedmiotowy program prewencyjny zawiera zadania, które są ujęte w rządowym programie „Razem Bezpieczniej”.


II. CELE GŁÓWNE:

• Poprawa bezpieczeństwa na terenach ogródków działkowych.
• Zmniejszenie liczby przestępstw oraz wykroczeń.
• Zwiększenie świadomości prawno – wiktymologicznej wśród działkowiczów.
• Pobudzenie właścicieli i użytkowników działek do podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.


III. CELE POŚREDNIE:

● Nawiązanie ścisłej współpracy z właścicielami i użytkownikami ogrodów działkowych.
● Wypracowanie wspólnie z przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców Okręg Podkarpacki w Rzeszowie form współpracy.
● Realizacja przyjętych uzgodnień.
● Przez organizowanie spotkań wyznaczonych policjantów z działkowcami wpływanie na poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększenie świadomości prawno – wiktymologicznej społeczeństwa.
● Ułatwienie mieszkańcom kontaktu z dzielnicowym.


IV. PODMIOTY WSPÓŁUCZESTNICZĄCE W REALIZACJI PROGRAMU:

1. Urząd Miasta Jarosławia, Urząd Miasta Radymna oraz Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
2. Polski Związek Działkowców Okręg Podkarpacki w Rzeszowie.
3. Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
4. Straż Miejska.
5. Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Jarosławiu
6. Media


V. PRZEWIDYWANE KOSZTY PROGRAMU, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

Podmiotami współfinansującymi będą: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Urząd Miasta Jarosław  oraz Urząd Miasta Radymna.

Koszty realizacji przedmiotowego programu uzależnione będą od skali podjętych inicjatyw, dlatego też na chwilę obecną są trudne do oszacowania.

VI. CZAS ROZPOCZĘCIA REALIZACJI PROGRAMU ORAZ PRZEWIDYWANY CZAS ZAKOŃCZENIA

1. Czas rozpoczęcia realizacji programu: listopad  2015 roku.
2. Przewidywany czas zakończenia: grudzień 2018 roku.

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 26.10.2012
Data modyfikacji 05.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podkomisarz Marta Gałuszka
Osoba udostępniająca informację:
podkomisarz Marta Gałuszka
Osoba modyfikująca informację:
starszy aspirant Marta Gałuszka
do góry