Procedura dotycząca przyjęć na studenckie praktyki zawodowe w Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu

Załącznik do Decyzji nr 100/2019

Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu z dnia 08.11.2019r.

 

PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYJĘĆ NA STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE

W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W JAROSŁAWIU

 

I . Wymagane dokumenty

                         

         Osoby zainteresowane odbyciem studenckich praktyk zawodowych w Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu przesyłają pocztą lub osobiście składają następujące dokumenty :

 

 1. formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o studenckie praktyki zawodowe  w KPP w Jarosławiu, załącznik nr 1,
 2. zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta,
 3. kserokopię ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmującego okres praktyk studenckich;
 4. imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk zawodowych z ramienia Uczelni (opiekun dydaktyczny),
 5. kserokopię programu (zakresu) praktyki,
 6. oświadczenie o niekaralności, załącznik nr 2,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  załącznik nr 3,
 8. informację w sprawie monitoringu wizyjnego, załącznik nr 4.

 

II.  Termin i miejsce składania dokumentów

 

         Formularz zgłoszeniowy wraz z pozostałą dokumentacją należy złożyć na co najmniej 3 tygodnie przez planowanym terminem rozpoczęcia praktyki w Zespole Kadr i Szkolenia Wydziału Administracyjno – Gospodarczego KPP w Jarosławiu (pok. 3/14, tel.  16 624 03 61,  16 624 03 67) lub przesłać pocztą na adres Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 50, 37-500 Jarosław z dopiskiem „praktyki studenckie”.
 

         Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

III. Rozpatrzenie zgłoszenia

 

 1. Zgłoszenia podlegają rozpatrzeniu bez zbędnej zwłoki.
 2. Prawidłowe zgłoszenie opiniuje Naczelnik Wydziału Administracyjno – Gospodarczego.
 3. O przyjęciu studenta na praktykę decyduje Komendant Powiatowy Policji  w Jarosławiu lub osoba przez niego upoważniona.
 4. Osoba składająca formularz zgłoszeniowy otrzymuje pisemną informację o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, bez podania przyczyny.

 

Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych nie jest równoznaczne z przyjęciem na praktykę, złożona dokumentacja nie będzie odsyłana do zainteresowanego.

 

IV.  Zawarcie umowy

 

1.Praktyka studencka realizowana jest na podstawie pisemnej umowy, która zostaje zawarta pomiędzy uczelnią reprezentowaną przez Rektora lub osobę przez niego upoważnioną, a Komendą Powiatową Policji w Jarosławiu reprezentowaną przez Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu lub osobę przez niego upoważnioną.

2. Umowa sporządzana jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron).

3.Umowę należy dostarczyć do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego KPP w Jarosławiu, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem praktyki.

 

V.  Organizacja i przebieg praktyki

 

 1. W dniu rozpoczęcia praktyk student zgłasza się o godzinie 7:30 do Zespołu Kadr i Szkolenia Wydziału Administracyjno-Gospodarczego KPP w Jarosławiu.

Nie zgłoszenie się z wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z odbywania praktyki.

 1. Pełnomocnik ds. OIN Zespołu ds. OIN i KT wyda praktykantom imienne przepustki umożliwiające przebywanie na terenie KPP, zapozna praktykantów z przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie danych osobowych.
 2. Starszy Specjalista Jednoosobowego Stanowiska ds. BHP i ppoż. przeprowadzi szkolenie z zakresu BHP i ppoż.
 3. Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego KPP w Jarosławiu przeprowadzi instruktaż stanowiskowy.
 4. Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego KPP w Jarosławiu wyznaczy osobę odpowiedzialną za koordynację studenckich praktyk zawodowych, która :
 1. zapozna praktykanta z regulaminem KPP w Jarosławiu,
 2. zapozna praktykanta z zasadami odbywania praktyki w Policji,
 3. zapozna praktykanta ze strukturą organizacyjną KPP w Jarosławiu,
 4. będzie nadzorowała realizację praktyki zgodnie z przedłożonym programem (zakresem) praktyki.
 1. Osoba odpowiedzialna za koordynację studenckich praktyk zawodowych przygotuje i potwierdzi odbycie praktyki w formie preferowanej przez uczelnię.

 

Informacje uzupełniające

 

 1. Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu nie pokrywa kosztów ubezpieczenia, dojazdu i zakwaterowania w czasie praktyk.
 2. Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu nie organizuje praktyk zawodowych dla uczniów szkół średnich.

 

Załacznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o studenckie praktyki zawodowe w Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu

Załącznik nr 2 - oświadczenie o niekaralności

Załącznik nr 3 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 - informacja w sprawie monitoringu wizyjnego

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 04.10.2012
Data modyfikacji 14.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Marta Gałuszka
Osoba udostępniająca informację:
asp. szt. Anna Długosz
Osoba modyfikująca informację:
asp.szt. Anna Długosz
do góry