Praktyki studenckie w Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu

Zasady wprowadzenia procedury dotyczącej przyjęć na studenckie praktyki zawodowe w Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu określa Decyzja nr 145/2018  Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu z dnia 18 września 2018 roku a także załączniki do tej Decyzji: Procedura dot. przyjęć na studenckie praktyki zawodowe w Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu, Formularz zgłoszeniowy, Oświadczenie, Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, Informacja w sprawie monitoringu wizyjnego.


Decyzja nr 145/2018 Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu z dnia 18 września 2018 roku

Procedura dotycząca przyjęć na studenckie praktyki zawodowe w Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu

  

Formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o studenckie praktyki zawodowe w Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu

 

Oświadczenie

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Informacja w sprawie monitoringu wizyjnego

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA  DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu, z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 50, 37-500 Jarosław.

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu sprawuje inspektor ochrony danych osobowych:

- adres: ul. Poniatowskiego 50, 37-500 Jarosław,

- e-mail: iod.jaroslaw@rz.policja.gov.pl.

 

3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniesionego przez Panią/Pana wniosku na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz odpowiednimi przepisami Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego. 

5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego bądź organizacji międzynarodowych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez okres wskazany w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.

7. Tryb usuwania dokumentacji zawierającej Pani/Pana dane osobowe określa Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz sposobu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w przypadku trwałego zaprzestania działalności przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organy i jednostki organizacyjne podległe temu ministrowi lub przez niego nadzorowane oraz akty niższego rzędu wydane na jego podstawie.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym  profilowaniu,  o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz  odpowiednimi przepisami Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionego przez Panią/Pana wniosku.

 

Metryczka

Data publikacji 04.10.2012
Data modyfikacji 20.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Krystyna Jedynak
Osoba udostępniająca informację:
kom. Marta Gałuszka
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Marta Gałuszka
do góry