Ewidencje i rejestry

Rejestry i ewidencje prowadzone w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

- Dziennik czynności administracyjnych i kontrolnych wykonywanych na stanowiskach
- Dziennik czynności wykonywanych na stanowiskach komputerowych systemu ODN przez administratora systemu   dostępowych SPBD
- Ewidencja akt personalnych
- Ewidencja pieczęci i stempli
- Księga ewidencji korzystających z akt i wypożyczających akta
- Rejestr czynności sprawdzających, odmów wszczęcia 
- Rejestr Dowodów Materiałowych
- Rejestr orzeczeń i postanowień w sprawach dyscyplinarnych
- Rejestr postępowań i czynności wyjaśniających i dyscyplinarnych
- Rejestr protokołów brakowania kategorii akt kategorii BC
- Rejestr protokół brakowania kategorii akt kategorii B
- Rejestr skarg i wniosków
- Rejestr spisów zdawczo- odbiorczych akt kat. A
- Rejestr Śledztw i Dochodzeń
- Rejestr teczek rezerwistów
- Rejestr upoważnień do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego oraz  wykorzystywania danych SIS
- Rejestr użytkowników posiadających  kartę zbliżeniowa EM
- Rejestr wydanych zaświadczeń o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu
- Rejestr wydanych zaświadczeń o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu
- Rejestr zwolnień lekarskich

Wydział Kryminalny

- Dziennik korespondencyjny
- Dziennik podawczy
- Dziennik telegramów wchodzących i wychodzących
- Książka doręczeń 
- Księga dowodów rzeczowych
- Pocztowe książki nadawcze listów poleconych 
- Pocztowe książki nadawcze listów zwykłych
- Rejestry Osób Poszukiwanych
- Dziennik ewidencji nośników informacji
 -Rejestr czynności na miejscu zdarzenia 

Wydział Ruchu Drogowego

- Książka służby 
- Dziennik korespondencji sekretariatu 
- Dziennik doręczeń
- Dziennik podawczy 
- Książka odpraw i zadań doraźnych 
- Ewidencja wydanych pokwitowań 
- Ewidencja notatników służbowych  
- Zeszyt nadzoru 
- Dziennik doskonalenia zawodowego 
- Rejestr zdarzeń drogowych 
- Książka ewidencji urządzenia MOBILNY TERMINAL NOSZONY
- Rejestr telegramów i faxów przychodzących i wychodzących 
- Rejestr pobranego sprzętu z magazynu 
- Ewidencja urządzeń kontrolno-pomiarowych –VIDEOREJESTRATOR
- Ewidencja pracy urządzeń kontrolno – pomiarowych    
- Rejestr prowadzonych badań na urządzeniu Drager - Alko test 7410 ARHK3702 
- Rejestr prowadzonych badań na urządzeniu Drager   Alko test  7410 ARHK0259 
- Rejestr prowadzonych badań na urządzeniu Alko Sensor 074560 
- Rejestr prowadzonych badań na urządzeniu Alko Sensor 07455 
- Rejestr potwierdzeń ukarania mandatem i zdanych kart MRD5
- Rejestr protokołów kontroli transportu drogowego 
- Rejestr badań przeprowadzonych  urządzeniem do badań przepuszczalności światła szyb samochodowych CL176
- Ewidencja wyjść w godzinach służbowych 
- Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych-zagranicznych –praw jazdy 
- Rejestr spraw o wykroczenie 
- Zezwolenia wystawione osobom upoważnionym do kontroli Ruchu Drogowego 
- Zdane MRD-5 
 

Sekretariat Komendanta Powiatowego

 - Dzienniki korespondencyjne sekretariatu/pionu
 - Dzienniki podawcze
  -Książki doręczeń
  -Rejestry teczek jawnych
  -Rejestry aktów prawnych
  -Rejestr powołania biegłych
  -Książki telegramów wchodzących  i  wychodzących
  -Książki  pocztowe
 

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelaria Tajna

- Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek,
- Dziennik ewidencji,
- Dziennik ewidencji przepisów,
- Dziennik ewidencji wydanych materiałów kancelaryjnych,
- Książka ewidencji pieczęci i stempli,
- Dziennik stanowiska komputerowego ODN,
- Ewidencja dokumentów udostępnionych,
- Rejestr protokołów deklasyfikacji / zniszczenia technicznych nośników informacji       niejawnych,
- Książka doręczeń przesyłek miejscowych,
- Rejestr pakowania,
- Dziennik podawczy,
- Ewidencja wyjść,
- Rejestr wydanych przepustek uprawniających do parkowania pojazdów prywatnych na   parkingu KPP,
- Rejestr przepustek jednorazowych, okresowych,
- Rejestr akt postępowań sprawdzających,
- Rejestr akt postępowań sprawdzających wpływających do KPP,
- Rejestr wpływających do KPP materiałów dotyczących posiadanego poświadczenia  bezpieczeństwa,
- Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie OIN,
- Rejestr odmów wydania poświadczeń bezpieczeństwa,
- Rejestr wydanych decyzji o umorzeniu postępowania sprawdzającego,
- Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa,
- Rejestr upoważnień do kontroli.

 

Wydział Prewencji

- Dziennik korespondencji sekretariatu 
- Rejestr wokand
- Teczka zaskarżeń i środków odwoławczych
- Ewidencja usuniętych – przeznaczonych do celów procesowych pojazdów
- Rejestr czynności profilaktycznych dot. nieletnich
- Teczka "Terroryzm"
- Teczka współpracy z podmiotami
- Kopie wniosków do sądu dla nieletnich
- Książka nadzoru służby patrolowej
- Książka wydania broni
- Książka interwencji
- Książka osób izolowanych w MOZU
- Ewidencja zatrzymanych dowodów rejestracyjnych
- Dziennik podawczy
- Rejestr pokwitowań WRD
- Depozyt broni policjantów na urlopie i L-4
- Książka alcomatu
- Teczka „Klubu JKS”
- Dziennik urządzenia L-1
- Książka osób zatrzymanych
- Książka działań minersko-pirotechnicznych

Wydział patrolowo– interwencyjny

- Książka służb
- Dziennik podawczy
- Rejestr wydarzeń
- Książka doręczeń meldunków informacyjnych
- Książka odpraw
- Rejestr badań – Alcomat
- Książka wizyt lekarskich
- Rejestr osób osadzonych w PDOZ
- Rejestr mandatów
- Rejestr nakazów doprowadzenia do ZK
- Książka wydania broni
- Książka ewidencji kluczy
- Książka przebiegu służby
- Książka służby w PDOZ
- Książka depozytu odzieży
- Książka ewidencyjna osób umieszczonych w PDOZ w celu wytrzeźwienia

Rewir dzielnicowych

- Rejestr notatników służbowych
- Książka służby
- Dziennik korespondencyjny
- Ewidencja spraw przydzielonych
- Zeszyt mandatów karnych
- Ewidencja wyjść w godzinach służbowych


Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą

-Dziennik korespondencji sekretariatu 
-Ewidencja spraw przydzielonych
-Dziennik podawczy
-Ewidencja wyjść


Samodzielne stanowisko ds. prasowo-informacyjnych

- Rejestr wydanych decyzji w zakresie odmowy udostępnienia informacji publicznych BIP
- Rejestr udostępnionych informacji publicznych BIP


 

Metryczka

Data publikacji 05.03.2013
Data modyfikacji 05.03.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
starszy aspirant Marta Gałuszka
Osoba udostępniająca informację:
starszy aspirant Marta Gałuszka
Osoba modyfikująca informację:
starszy aspirant Marta Gałuszka
do góry