Dostęp do zasobów archiwalnych

Udostępnianie zasobów archiwalnych w Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu


Dostęp do zasobów archiwalnych zgromadzonych w Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Dokumentację taką udostępnia się do celów służbowych, naukowo-badawczych, publicystycznych i innych.

Udostępnianie akt stanowiących dokumentację niearchiwalną następuje poprzez:
1) umożliwienie podmiotom zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami;
2) przekazanie podmiotom zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie;
3) przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt;
 

 Akta udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku podmiotu zainteresowanego. Wniosek powinien zawierać:

1) imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji - jeżeli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel;
2) nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały - jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
3) wskazanie materiałów lub szczegółowe określenie tematu (cezura czasowa, zasięg terytorialny), którego one dotyczą;
4) określenie celu i proponowany sposób wykorzystania udostępnionych materiałów, w przypadku udostępnienia dla celów naukowo-badawczych zaświadczenie z uczelni.


Wnioski o udostępnienie akt należy kierować na adres:

Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu
ul. Poniatowskiego 50
37-500 Jarosław

 

Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawarte są w:

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. Nr 38, poz.173),


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03 czerwca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się  w archiwach wyodrębnionych (Dz.U.08.107.679),


Zarządzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych (Dz.Urz. MSWiA.08.9.42),


Zarządzenie Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz.Urz. KGP Nr16, poz.95).

 

Wysokość opłat za udostępnienie materiałów archiwalnych w postacji reprodukcji reguluje Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2008r.

 

Metryczka

Data publikacji 07.11.2012
Data modyfikacji 07.11.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
starszy aspirant Marta Gałuszka
Osoba udostępniająca informację:
starszy aspirant Marta Gałuszka
Osoba modyfikująca informację:
starszy aspirant Marta Gałuszka
do góry